สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจาก จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า “การตลาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความเข้าใจที่มีต่อวิวัฒนาการการตลาดร่วมกัน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด และบทบาทของแบรนด์เป็นตัวขับเคลื่อน
จากการตลาด 3.0 สู่ยุคแห่ง “สังคมดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้งหมดและ ผลกระทบจาก การตลาด 3.0 มาสู่สังคมดิจิทัล รวมทั้งนำเสนอจุดเปลี่ยนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิัวัติแนวคิดในการสร้างแบรนด์และการบริหารจัดการธุรกิจ
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกฏ การสร้างแบรนด์ 4.0 ซึ่งจะเป็นหัวใจในการสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุดของแบรนด์ภายใต้สังคมดิจิทัล ทำให้แบรนด์มีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจเหตุผล องค์ประกอบและกลไกในการทำให้แบรนด์ที่เคยเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่มีชีวิตและมีบทบาทในสังคมผู้บริโภค

Branding 4.0 combines fundamental knowledge on advertising and branding with out-of-the-box creativity. It is a comprehensive guide to branding and how it can work and sustain businesses in this digital society.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ปิยะชาติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอวกาศยาน มหาวิทยลัยแห่งเซอร์รีย์ (Space Technology and Planetary Exploration, University of Surrey)
คุณปิยะชาติ ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  ได้ร่วมเสนอวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนไอพ่น แห่งสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย หนึ่งในสถาบันวิจัยระบบปัญญาประดิษฐ์ของ NASA

จากนั้นหันมาสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการบริหารจัดการ จึงศึกษาเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการแบรนด์ ที่ Kellogg School of Management ซึ่งทำให้คุณปิยะชาติ ได้มีโอกาสพบกับศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ Branding 4.0

ปัจจุบัน (2559) คุณปิยะชาติ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างและบริหารจัดการโดยมีแบรนด์เป็นศูนย์กลาง นอกจากนั้นยังถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ในเพจ BRANDist

Piyachart Isarabhakdee is one of the top Branding speakers in Thailand, CEO and founder of BRANDi Corporation – a brand centralization company, and a student of Philip Kotler, who is the inspiration of this book.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

Korea
Korean
2017

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts