สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ลูกหมีอยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณ ทั้งครอบครัวที่คอยมอบความรักให้เสมอมา และคุณครูที่มอบความรู้ให้มากมาย แล้วลูกหมีจะแสดงความกตัญญูอย่างไรนะ
นิทานเรื่อง ลูกหมีกตัญญู เป็นเรื่องราวของลูกหมีที่แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ได้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และคุณครู ซึ่งคอยดูแลและอบรมสั่งสอนให้ลูกหมีเติบโตเป็นเด็กดี เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากนิทานว่า การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม และสามารถทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยยกน้ำให้คุณพ่อหลังกลับมาจากทำงาน เชื่อฟังผู้ใหญ่ ช่วยดูแลคุณตาคุณยายเมื่อเจ็บป่วย ช่วยคุณครูยกของ

Little Bear wanted to repay the benefactors, his family members who always gave him love, and teachers who gave him a lot of knowledge. So how would Little Bear show his gratitude?

The story of “Little Bear, Being Grateful!” is about Little Bear showing his gratitude to his benefactors, namely his father, his mother, his grandfathers, his grandmothers, and his teachers. Those who had ever taken care of him and taught him to be a good kid. Children can learn and understand that giving gratefulness to benefactors is appreciative. It’s easy to do daily, such as doing housework, serving a glass of water to the father when arriving home, obeying grownups, taking care of grandparents when they are sick, and helping pick up things for their teacher.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts