สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ฝึกทักษะการแก้ปัญหา กระตุ้นให้เด็กฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ผ่านเรื่องราวของกระต่ายปุกปุยที่เกิดความคิดใหม่ๆ จากข้อผิดพลาดที่ทำสีหกเลอะรูปภาพที่วาดไว้ แต่ปุกปุยสามารถต่อเติมสร้างเป็นรูปใหม่ที่สวยงามขึ้นได้

Loads of fun and easy to read, these Hoppy Bunny Books will entertain and stimulate the imagination of young children. Captivating illustrations further enrich the learning of concepts through wonderful stories and scenes. Beautifully crafted to inspire a love for learning and to excite the littlest of readers to read on and on! 
What Shall I Paint? helps children to practice problem solving skills and creative and rational thinking through the story of the Hoppy Bunny that came up with new ideas from the error of painting spilled the picture that was drawn but the Hoppy Bunny could add some colors to create a new, more beautiful picture.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

พัชราภรณ์ ล่ำซำ นักเขียนนิทานสำหรับเด็ก ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุดกระต่ายปุกปุย

Kewalin graduated froPatcharaporn Lumsum, a children’s book author who created a series of Hoppy Bunny

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

Vietnam
Vietnamese
2017

China
Chinese
2016

United Kingdom
English
2012

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts