เล่นซ่อนหาพรางตัว / Playing Hide-and-Seek

เล่นซ่อนหาพรางตัว-1

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ฝึกทักษะการสังเกต กระตุ้นให้เด็กฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ผ่านเรื่องราวของกระต่ายปุกปุยที่เล่นซ่อนหากับเพื่อนๆ แล้วต้องใช้การสังเกตรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะของเพื่อนที่กลมกลืนอยู่ในธรรมชาติเพื่อตามหาเพื่อนๆ ให้เจอ

Loads of fun and easy to read, these Hoppy Bunny Books will entertain and stimulate the imagination of young children. Captivating illustrations further enrich the learning of concepts through wonderful stories and scenes. Beautifully crafted to inspire a love for learning and to excite the littlest of readers to read on and on! 
Playing Hide-and-Seek helps children to practice observation skills. It can encourage children to practice creative and rational thinking through the story of Hoppy Bunny’s playing hide and seek with friends which need to observe the hereditary characteristic of friends that be like with natural environment.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

พัชราภรณ์ ล่ำซำ นักเขียนนิทานสำหรับเด็ก ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุดกระต่ายปุกปุย

Patcharaporn Lumsum, a children’s book author who has created a series of Hoppy Bunny stories.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

United Kingdom
English
2012

China
Chinese
2016

Vietnam
Vietnamese
2017

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts