หนูช่วยดูแลโลก / I Am Saving the World

หนูช่วยดูแลโลก

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ปิดเทอมแล้ว “หนูอิ่ม” และ “หนูเอม” ยังตื่นเช้าเหมือนเดิม ระหว่างแปรงฟันหนูอิ่มดันเปิดน้ำทิ้งไว้จนหนูเอมต้องเตือนให้ช่วยกันประหยัดน้ำ พอถึงเวลากินข้าวคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้เด็ก ๆ ช่วยกันประหยัดทรัพยากรและดูแลโลก คุณพ่อคุณแม่สอนอะไรเด็ก ๆ บ้างนะ? ติดตามพร้อมกันได้แล้ว

Noo Im and Noo Aim still woke up early in the morning, even though it was their summer break. While Noo Im brushed her teeth, she forgot to turn off the faucet. Noo Aim warned her to turn the faucet off to save water. Dad and Mom also tipped them about how to save the environment and resources of the world when they had their dinner. What would Noo Im and Noo Aim learn? Let’s find out!

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

โครงการ My Morals หัวข้อ Morals in New Normal
The Morals in New Normal in the My Morals Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ได้รับคัดสรร ในโครงการ My Morals ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2020 ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Selected in the My Morals project, cultivating morality for Thai children in the Transition Era 2020 under the topic of Morals in New Normal organized by the Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT) together with the Moral Promotion Center (Public Organization).

SE-EDUCATION PCL

ชื่อ / NAME จุรีพร สมศาสตร์
JUREEPORN SOMSART
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
SE-EDUCATION PCL
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ซีเอ็ดยูเคชั่น หรือ “ซีเอ็ด” ก่อตั้งเมื่อ 46 ปีที่แล้ว (2517) โดยกลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะดำเนินธุรกิจที่ช่วยให้การเรียนรู้และการศึกษาของไทยดีขึ้น ซีเอ็ดผลิตหนังสือหลากหลายแนว โดยเน้นหนังสือในหมวด nonfiction และบันเทิงควบคู่กับสาระความรู้ 

SE-Education or “SE-ED” was founded 46 years ago (1974) by a group of engineering students, with passion to operate a business that facilitates the learning and education of Thai people. We offer a wide range of publications especially nonfiction and edutainment books.

โทรศัพท์ / TEL 02 826 8574
อีเมล / EMAIL jureeporn@se-ed.com
WEBSITE se-ed.com/
FACEBOOK seedpublishinghouse
ETC
View Author posts