หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม / I Am Being Harmonious

หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ในหมู่บ้านของหนูอิ่มหนูเอม มีสวนที่เคยสวยงาม แต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยขยะ เพราะความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่ม ครอบครัวหนูอิ่มหนูเอมและคนในหมู่บ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงสวนใหม่ ด้วยความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน สวนแห่งนี้จะกลับมาสวยขนาดไหนกันนะ? มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้ในเล่ม

There was a beautiful park in Noo Im and Noo Aim’s village, but somehow it now was full of litter and waste because of people’s selfishness. Noo Im and Noo Aim’s family and other residents volunteer to clean the park. With the helping hands of villagers, would the park be beautiful again? Let’s find out!

หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

โครงการ My Morals หัวข้อ Morals in New Normal
The Morals in New Normal in the My Morals Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ได้รับคัดสรร ในโครงการ My Morals ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2020 ภายใต้หัวข้อ Morals in New ได้รับคัดสรร ในโครงการ My Morals ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2020 ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Selected in the My Morals project, cultivating morality for Thai children in the Transition Era 2020 under the topic of Morals in New Normal organized by the Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT) together with the Moral Promotion Center (Public Organization).

SE-EDUCATION PCL

ชื่อ / NAME จุรีพร สมศาสตร์
JUREEPORN SOMSART
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
SE-EDUCATION PCL
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ซีเอ็ดยูเคชั่น หรือ “ซีเอ็ด” ก่อตั้งเมื่อ 46 ปีที่แล้ว (2517) โดยกลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะดำเนินธุรกิจที่ช่วยให้การเรียนรู้และการศึกษาของไทยดีขึ้น ซีเอ็ดผลิตหนังสือหลากหลายแนว โดยเน้นหนังสือในหมวด nonfiction และบันเทิงควบคู่กับสาระความรู้ 

SE-Education or “SE-ED” was founded 46 years ago (1974) by a group of engineering students, with passion to operate a business that facilitates the learning and education of Thai people. We offer a wide range of publications especially nonfiction and edutainment books.

โทรศัพท์ / TEL 02 826 8574
อีเมล / EMAIL jureeporn@se-ed.com
WEBSITE se-ed.com/
FACEBOOK seedpublishinghouse
ETC
View Author posts