นกป่ากับปู่ต้นไม้ / The Wild Birds and The Ancient Tree

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

วันหนึ่งมีคนเข้ามาตัดกิ่งไม้ ขุดรากของปู่ต้นไม้ใหญ่กลางป่า แล้วเอาขึ้นรถบรรทุกไปไว้ที่ลานกลางหมูบ้าน นกป่าที่เคยอาศัยร่มเงาของปู่ต้นไม้จึงบินตามไปด้วยและอยู่เป็นเพื่อนปู่ จนกระทั่งใบสุดท้ายร่วงหล่น

Someone came to chop the branches and dig up the roots of the large ancient tree amid the forest one day. Then they loaded him onto the truck and took him to the village square. The wild birds who used to reside in the great tree’s shade flew with him and stayed with him till the final leaf fell.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ปรีดา ปัญญาจันทร์ เป็นนักเขียนและนักวาดภาพประกอบที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับหนังสือเด็กมากมาย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาวรรณกรรมเด็กในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นวิทยากรอบรมครู สร้างสื่อการสอนด้วยศิลปะ

Preeda Punyachand is an award-winning author and illustrator of numerous children’s books. He is currently a particular instructor teaching children’s literature in many universities and is a lecturer for the teaching training course. He uses art to produce instructional materials.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลหนังสือดีเด่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
Outstanding Book Award by the Office of the Basic Education Commission (OBEC), Ministry of Education

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี พ.ศ. 2561
2018 Outstanding Children’s Book Award (age 3–5 years old)

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts