นิทานเวตาล / Vetala Tales

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สุดยอดแห่งนิทานซ้อนนิทาน ในวรรณคดีสันสกฤต จำนวน ๒๕ เรื่อง ที่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ น.ม.ส. ทรงนิพนธ์เรียบเรียงไว้เพียง ๑๐ เรื่องในพากย์ไทย โดยได้ตีพิมพ์เป็นเล่มมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๑ จนถึงปัจจุบัน ก็เป็นเวลา ๘๐ ปี แล้ว ที่นิทานเวตาลยังคงได้รับความนิยมยกย่อง และจัดเป็นอีก ๑ ใน ๑๐๐ เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน ด้วยเหตุที่ว่าเวตาลนั้นเป็นผีที่ฉลาดหลักแหลม แยบยล และทุกเรื่องนิทานที่เวตาลเล่านั้นแทรกคติธรรม มีคุณค่าในเชิงปรัชญาชีวิต. ที่แพรวสำนักพิมพ์ น้อมนำมาพิมพ์ไว้ในกลุ่มรักวรรณกรรมไทย ชุด ๑๐๐ เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน 

Sanskrit literature’s best stories are inside stories. There are a total of 25 of them. M.S., or Prince Pittayalongkorn, compiled just ten stories, which have been translated into Thai and published since 1918. It’s been 80 years since the story of Vetala Panchavimshati became famous and was named one of the top 100 books that Thai people should read. Vetan is a wise and ingenious ghost, and every story he tells contains a moral perspective and a philosophical value in life. Praew Publishing produced and classified this book under the Love of Thai Literature category, defining it as a collection of 100 beautiful novels that Thai people should read.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงการณ์ มีพระนามเดิมว่า พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส ทรงเป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เป็นองค์ต้นราชสกุล รัชนี นอกจากนี้ยังทรงเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักประพันธ์และกวีที่สำคัญพระองค์หนึ่งทรงใช้พระนามแฝงว่า น.ม.ส. (10 มกราคม พ.ศ. 2420 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488) ทรงพระนิพนธ์เรื่องสำคัญ ๆ ไว้หลายเรื่อง

Prince Krom Muen Pittayalongkorn, previously known as Prince Rajani Chamcharas, was the philosopher of Rattanakosin,t the Father of Thai Cooperatives, and the first of the royal family, Rajani. He was also a well-known poet and writer. He was an outstanding poet who authored several memorable stories under the pen name Ms. Sor (10 January 1877 – 23 July 1945).

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
100 good books that Thai people should read

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts