บังไพรแห่งซับจำปา / The Camouflage of Subjumpa

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ตำนานของบรรพชนคงไม่โกหกลูกหลานเสียทั้งหมด อย่างน้อยเมืองโบราณคูบัว อู่ทอง นครชัยศรี หรือซับจำปา สมัยทราวดี ได้ยืนยันกับเราว่า ณ สถานที่เหล่านี้เมื่อพันปีก่อนเคยมีวัฒนธรรมเชื่อมโยงไปถึงเอเชียใต้ ระยะทางวัฒนธรรมของเอเชียใต้และอาเซียนจึงไม่ห่างกัน ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างภูมิภาคเป็นสิ่งที่เราล้วนเคยพบเจอกำลังพบเจอ และจะต้องพบเจอสืบต่อไป หากเราเรียนรู้สิ่งที่เป็นมาและพิจารณาสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยหัวใจ ความงดงามของภูมิภาคเอเชียและอาเซียนอันเป็นต้นทุนที่ขับดันให้เกิด บังไพรแห่งซับจำปาและเรื่องอื่นๆ แบบที่โลกเป็น ด้วยความคาดหวังว่าแง่งามของโลกจะผลิตบานในหัวใจผู้อ่านไปพร้อมกัน   

The forebears’ legends may not entirely deceive the descendants. At the very least, the Ancient City of Kubua, Authong Nakornchaisri, or Subjumpa in the Dvaravati period, indicates that these places had a South Asian civilization around a thousand years ago. As a result, the cultural difference between South Asia and ASEAN is similar. We have found, are discovering, and will continue to discover internal and regional relations. If we learn from experience and consider the present by heart, the grace of Asians and ASEAN is the cause of ‘The Camouflage of Subjumpa’ and other stories in general. With all the hope that the world’s beauty will shine together in the readers’ hearts.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

องค์ บรรจุน เป็นนักเขียนไทยเชื้อสายมอญ มีผลงานเขียนในแนวสารคดีมาก่อนนับแต่ เรื่องต้นทางจากมะละแหม่ง ในปี 2549 เป็นต้นมา เขามีผลงานมาแล้วหลายเล่ม ซึ่งเป็นงานสารคดีหรือไม่ก็งานในเชิงวิชาการ จึงต่างกับเล่มนี้ที่เป็นวรรณกรรม เป็นเรื่องสั้น มีด้วยกัน 13 เรี่อง เรื่อง “บังไพรแห่งซับจำปา” เป็นหนึ่งเรื่องในเล่มที่นำมาเป็ฯชื่อปก ส่วนเรื่องการตีพิมพ์ครั้งแรกตามหน้านิตยสารต่างๆ บางเรื่องได้รับรางวัล ขณะเดียวกันก็มีอยู่ 5 เรื่องที่องค์ บรรจุน เขียนขึ้นใหม่ลงตีพิมพ์ครั้งแรกที่นี่ โดยสำนักพิมพ์หวังว่าผู้อ่านจะได้ทั้งความบันเทิงและสาระตามสมควร

Ong Bunjoon is a Thai-Mon author. Since ‘Ton Tang Jak Moulmein’ in 2006, he has done documentary work. He has several documentary or academic works, which differ from this novel. There are 13 stories in all. “The Camouflage of Subjumpa,” the author’s title for one of the stories in this book. His first publications, some of which were awarded, were published in magazines. At the same time, Ong Bunjoon wrote and published five stories for the first time here. Preaw Publishing believed that readers would enjoy it and learn from it. Preaw Publishing hoped that readers would get enjoyment and also benefit.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14
R14th Seven Book Awards

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2560 / 2017

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปี พ.ศ. 2560
2017 2nd Runner-Up, genre Short-Story

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts