พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ / 500 Past Lives of Buddha

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

“พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ” เป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ต่างๆ นกกระจาบ ฯลฯ เพื่อบำเพ็ญบารมีเตรียมพร้อมที่จะตรัสรู้ในชาติของเจ้าชายสิทธัตถะ ในแต่ละชาตินั้นพระองค์ต้องประสพพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ต้องใช้คติธรรมและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งคติธรรมเหล่านี้เป็นแก่นสำคัญของเรื่อง และไม่เคยล้าสมัยแม้ว่าเวลาจะผ่านเนิ่นนานแล้ว

The “500 Past Lives of Buddha” is a story about the Buddha’s past lives, when he was born as various bodhisattvas, sparrows, etc., to complete meritorious actions. He had to experience many different situations and apply morality and intelligence to solve problems in each life. These morals are the essence of the story and are never out of date, even after a long time has passed.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
Outstanding Book Award by the Office of the Basic Education Commission (OBEC), Ministry of Education

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
2018 Honorable Mention Award in Comic Books and General Picture Novel genre

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts