โย่งโย่งไปโรงเรียน / Yong Yong Is Going To School

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เด็กส่วนใหญ่มักจะงอแงไม่อยากไปโรงเรียนในช่วงเปิดเรียนใหม่ๆ มีย้ายโรงเรียน หรือการเปลี่ยนชั้นเรียน เพราะเขาจะต้องเปลี่ยนจากการทำในสิ่งที่เคยชินมาทำอะไรใหม่ๆ เช่น จากเคยไปเล่นได้ตามใจก็ต้องไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ แถมเพื่อนๆ ก็เปลี่ยนไป ไม่ใช่เพื่อนรักคนเดิม
ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะช่วยลูกได้โดยบอกให้เขารู้ว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างเพื่อลดความกังวล พยายามปรับตารางกิจกรรมในแต่ละวันให้ใกล้เคียงกับช่วงไปโรงเรียน เช่น เวลาตื่น เวลานอนกลางวัน ที่สำคัญลองพาลูกไปทำความรู้จักคุณครูใหม่ เพื่อนใหม่บ่อยๆ เด็กๆ ก็จะลดความกังวลและใช้เวลาปรับตัวน้อยลง พร้อมทั้งสนุกกับการเรียนในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่

Most children have a school refusal when they have to be at the beginning of the new semester, be transferred to a new school, or be moved up to a higher class because they are transitioning from what they were used to something new. For example, they used to play with their friends, but now they have to play with someone they don’t know.
Parents can help their children by telling them what they’re about to go through to reduce their anxiety and by adjusting their daily activity schedule to be the same as the school day, such as wake-up time, bedtime, and nap time during the day. Importantly, try to take your children to meet the new teacher and make new friends more often. Then the children will be less anxious, and it will take less time for them to adjust and enjoy studying in school to the fullest.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

MIS Publishing Company Limited

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
MIS Publishing Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดี
MIS Publishing Company Limited is a creator of good quality educational materials.
โทรศัพท์ / TEL 02-294-8777
อีเมล / EMAIL misbook@hotmail.com
WEBSITE www.misbook.com
FACEBOOK MISbookStore
ETC
View Author posts