โคอาล่า ขอเวลาอีกเดี๋ยว / Koala Wants More Time

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ในวันที่แม่งานยุ่ง ลูกโคอาล่าน้อยกลับห่วงดูแท็บเล็ต แม่ให้ช่วยตากผ้า รดน้ำต้นไม้ ก็รับคำแต่ขอต่อเวลาอีกเดี๋ยว ๆ จนโดนแม่ดุ โคอาล่าน้อยจึงรีบทำงานบ้านอย่างขอไปที เพื่อจะได้ดูแท็บเล็ตต่อ แล้วก็เกิดเรื่องโกลาหลจากการทำงานอย่างลวก ๆ ของโคอาล่าเข้าจนได้

• รู้จักใช้เวลาหน้าจอใสอย่างพอดี รู้เท่าทันสื่อไอทีให้ดีพอ
• เสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็ก ๆ ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเข้าใจ ใช้เป็น และใช้อย่างพอดี
• พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence) ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้
• ได้ข้อคิดสอนใจ เนื้อเรื่องพัฒนา EF ให้คิดเป็น เรียนรู้เป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

On a day that the mother koala was busy, she spotted her baby using the tablet all the time. Her mother asked him to help hang the clothes and water the plants. The little koala said he would do it but kept saying later until his mother scolded him. So the little koala hurriedly cut corners when he did the housework to continue using his tablet. Then chaos ensued from the Little Koala’s careless work.

• Use screen time in moderation and understand media literacy
• Instill in children the importance of using technology media wisely, appropriately, moderately.
• Improve digital intelligence (DQ: Digital Intelligence). Adapt to digital life.
• Obtain lessons. Improve EF to think, learn, and live happily with others.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts