กะทิไม่มีระเบียบ / Untidy Kathi

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สนุกสนานหรรษาไปกับนิทานคำกลอน เรื่อง “กะทิไม่มีระเบียบ” ที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ เป็นเด็กดี เรื่องราวของ “กะทิ” ได้ฝึกวินัย ไม่วางทิ้งขว้าง ของเล่นทุกอย่าง เก็บวางเป็นที่แม่ภาคภูมิใจ ลูกเป็นเด็กดี รู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย…ซึ่งถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และแฝงคติธรรมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กัน 

Aksara For Kids Co., Ltd. is a business conducive to education and potential development of Thai children in the Enjoy a rhyming picture book, Untidy Kathi, that helps children create the image of being a good kid. The story of “Kathi” has practiced discipline. Children can learn to keep all their toys tidying in place, not to throw things away. Tidying things up is a place that makes their mom proud of having good kids who know their duties and disciplines. Easy read and an excellent illustration in the book will induce kids to enjoy a story with good morals.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

ชื่อรางวัลภาษาไทย

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ส่งเสริมคุณธรรมเรื่องจิตอาสา

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Aksara for Kids Co., Ltd บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด
Aksara for Kids Co., Ltd
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคตให้มีทั้ง IQ และ EQ (จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ “เด็กไทยเก่งขึ้น”) โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่ เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข
บจก.อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะเป็นผู้นำในการทำให้เด็กไทยมีความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้นAksara For Kids Co., Ltd. is a business conducive to education and potential development of Thai children in the future. They focus on the children’s IQ and EQ development. Hence, they keep developing their growing and sustainable business. Being a good business model creates useful and widely accepted works for readers. and they still are the company whose happy staff.
The staff at Aksara For Kids Co., Ltd. are happy to be a leader in producing content and knowledge for Thai children which is easy learn.
โทรศัพท์ / TEL 02-412-7710
อีเมล / EMAIL aksaraforkids@hotmail.com
WEBSITE www.aksaraforkids.com
FACEBOOK aksaraforkids
ETC
View Author posts