ลูกเป็ดลูกไก่เพื่อนรัก / Duckling & Chicky, the Buddy

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ลูกเป็ดชวนลูกไก่ให้มาว่ายน้ำเล่นด้วยกัน แต่ลูกไก่ว่ายน้ำไม่เป็น ลูกเป็ดจึงคิดวิธีให้ลูกไก่ได้เล่นน้ำ
นิทานคำกลอนสำหรับเด็กเรื่อง “ลูกเป็ด ลูกไก่ เพื่อนรัก” นี้ให้แง่คิดแก่เด็ก ๆ หลายอย่างทั้งในด้านความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูล และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงนับว่านิทานเรื่องนี้ นอกจากจะมีความสนุกสนานแล้วยังมีประโยชน์แก่เยาวชนในด้านการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและตัวเองได้เป็นอย่างดี  

Duckling invited Chicky to swim together, but Chicky could not swim. The Duckling had an idea to play in the water instead.
This rhyming picture book, “Duckling & Chicky, the Buddy,” gives children good ideas of oneness, help, and problem-solving. In addition to having fun, this book is helpful for children to learn their duties for the benefit of the public and themselves as well.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Aksara for Kids Co., Ltd บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด
Aksara for Kids Co., Ltd
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคตให้มีทั้ง IQ และ EQ (จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ “เด็กไทยเก่งขึ้น”) โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่ เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข
บจก.อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะเป็นผู้นำในการทำให้เด็กไทยมีความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้นAksara For Kids Co., Ltd. is a business conducive to education and potential development of Thai children in the future. They focus on the children’s IQ and EQ development. Hence, they keep developing their growing and sustainable business. Being a good business model creates useful and widely accepted works for readers. and they still are the company whose happy staff.
The staff at Aksara For Kids Co., Ltd. are happy to be a leader in producing content and knowledge for Thai children which is easy learn.
โทรศัพท์ / TEL 02-412-7710
อีเมล / EMAIL aksaraforkids@hotmail.com
WEBSITE www.aksaraforkids.com
FACEBOOK aksaraforkids
ETC
View Author posts