ลูกม้าไม่ขยันซ้อม / Little Foal, Not Diligently Practice

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

พบกับนิทานคำกลอนเสริมสร้างลักษณะนิสัย เรื่อง “ลูกม้าไม่ขยันซ้อม” ที่จะสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกซ้อม เมื่อใกล้ถึงวันแข่งกีฬาสีแล้ว ลูกสัตว์ทุกตัวต่างขยันซ้อมเพื่อการแข่งขัน หากมีการฝึกซ้อม จะสามารถทำผลงานได้ดีกว่านักกีฬาที่ไม่ได้ฝึกซ้อม แล้วมาลงแข่งขัน…ซึ่งถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และแฝงคติธรรมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กัน   

A Rabbit and a Squirrel are fighting. A Mole tries to repair the relationship by reminding both how that they helped each other to plant a fruit tree. Will good memories conquer the anger?
Enjoy a rhyming picture book, Little Foal, Not Diligently Practice, which helps children learn about practicing. The sports day would be approaching, and tiny animals diligently practiced for the competition. They knew the practice makes perfect. Who else practices? They are better in games. Let’s have fun reading with a four-color illustration. Cute! Excited! Fun! And there are good morals for life.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ส่งเสริมคุณธรรมเรื่องจิตอาสา

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Aksara for Kids Co., Ltd บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด
Aksara for Kids Co., Ltd
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคตให้มีทั้ง IQ และ EQ (จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ “เด็กไทยเก่งขึ้น”) โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่ เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข
บจก.อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะเป็นผู้นำในการทำให้เด็กไทยมีความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้นAksara For Kids Co., Ltd. is a business conducive to education and potential development of Thai children in the future. They focus on the children’s IQ and EQ development. Hence, they keep developing their growing and sustainable business. Being a good business model creates useful and widely accepted works for readers. and they still are the company whose happy staff.
The staff at Aksara For Kids Co., Ltd. are happy to be a leader in producing content and knowledge for Thai children which is easy learn.
โทรศัพท์ / TEL 02-412-7710
อีเมล / EMAIL aksaraforkids@hotmail.com
WEBSITE www.aksaraforkids.com
FACEBOOK aksaraforkids
ETC
View Author posts