เย้…เย้ ดีใจจัง / Yeah! Yeah! So Happy

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย อธิบายชัดเจนด้วยภาพจริง ไปสู่ภาพวาด และเข้าใจสัญลักษณ์ พัฒนาทักษะการคิดด้วยคำถามท้ายเรื่อง พร้อมแนะนำแนวทางการเล่านิทาน  

A Rabbit and a Squirrel are fighting. A Mole tries to repair the relationship by reminding both how that they helped each other to plant a fruit tree. Will good memories conquer the anger?
This children’s picture book helps you understand various emotions for early childhood. Explain clearly with virtual illustrations and drawings. Children will understand symbols. It still helps improve thinking skills with end-to-end questions, including storytelling guidelines.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Aksorn Education (Public) Co., Ltd. บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Aksorn Education (Public) Co., Ltd.
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER อักษร เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางด้านการศึกษา ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตทางการศึกษาไทย กว่า 80 ปีที่ผ่านมาเราจุดประกายให้กับครูผู้สอนด้วยการพัฒนาและดึงพลัง ที่มีอยู่ในตัวครูออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบกระบวน การเรียนการเรียนรู้ (Learning Design) ที่สร้าง ห้องเรียนให้เกิดบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ผ่านสื่อการเรียนรู้ ที่มุ่งกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ จนสามารถต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะเด็ก ในวันนี้ต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ใช้นวัตกรรมไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรม เพื่อให้เค้าได้พร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคตที่แม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ยัง ไม่เคยมองเห็น
Aksorn Education design learning processes and innovations in education from the inspiration as part of the future of Thai education. Over 80 years ago, we inspired teachers to pull their inner power and potentials on the maximized effectiveness through a process called Learning Design that creates an atmosphere of interaction in the classroom with learning materials that aim to encourage children to develop critical thinking skills and encourage imagination so that they can extend their knowledge to create innovations because children in this era have to change from users of the invention to be innovators. They must be ready for the future world that even adults like us have never seen before.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.aksorn.com
FACEBOOK AksornACT
ETC
View Author posts