แพนด้าดูด้วยกันนะ / Panda! Let’s Watch it Together

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ครอบครัวของแพนด้ามักดูแท็บเล็ตท่องโลกอินเทอร์เน็ตไปด้วยกัน แม่กับพ่อจะชวนลูกแพนด้าทำกิจกรรมสนุก ๆ เสมอหลังดูแท็บเล็ต แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อลูกแพนด้าหยิบแท็บเล็ตมาดูเองก็ติดใจไม่อยากหยุดดู แม่แพนด้าจะทำอย่างไรเพื่อพาลูกแพนด้าออกมาสู่โลกความจริง

• รู้จักใช้เวลาหน้าจอใสอย่างพอดี รู้เท่าทันสื่อไอทีให้ดีพอ
• เสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็ก ๆ ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเข้าใจ ใช้เป็น และใช้อย่างพอดี
• พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence) ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้
• ได้ข้อคิดสอนใจ เนื้อเรื่องพัฒนา EF ให้คิดเป็น เรียนรู้เป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

The Pandas regularly used their tablet to surf the internet together. After using the tablet, Mom and Dad constantly asked the Baby Panda to join in fun activities. But then, when Baby Panda took up the tablet and used it on her own, she became addicted and couldn’t stop watching. What would a mother panda do to bring her baby back into the real world?

• Use screen time in moderation and understand media literacy
• Instill in children the importance of using technology media wisely, appropriately, moderately.
• Improve digital intelligence (DQ: Digital Intelligence). Adapt to digital life.
• Obtain lessons. Improve EF to think, learn, and live happily with others.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts