เจ้าเสือจอมแกล้ง / Misbehaving Tiger

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เจ้าเสือจอมเกเร เจอใครก็เข้าไปแกล้ง ทำให้เพื่อนๆ ได้รับบาดเจ็บ ทั้งหมดจึงรวมตัวกันเมินใส่เจ้าเสือ ไม่พูดและไม่เล่นด้วย เจ้าเสือได้แต่นั่งเศร้า จะต้องทำอย่างไรเพื่อนๆ ถึงจะกลับมาเล่นด้วยนะ

สำหรับเด็กวัยอนุบาล การเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งเด็กพึงได้รับการปลูกฝังว่าอะไรถูกอะไรผิด เช่น ไม่กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น รู้จักคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น เด็กต้องการมีเพื่อน ทว่าจะสื่อสาร จะคบหาเพื่อนอย่างไรจึงจะทำให้เกิดมิตรไมตรี มีความสุขด้วยกัน หนังสือน่ารักๆ เล่มนี้ จะช่วยบอกกล่าวปัญหานี้แก่เด็กๆ ได้อย่างสนุกสนาน เพราะในตอนจบของเรื่อง มีนัยยะให้ผู้ใหญ่ได้พูดคุยกับเด็กๆ ว่า หากเป็นเจ้าเสือจอมแกล้ง จะทำอย่างไร เป็นการชี้ชวนให้เด็กๆ ได้ขบคิด แสดงความคิดเห็น และกระตุ้นให้เด็กสนุก เป็นการเชื่อมโยงนิทานที่ได้อ่านกับประสบการณ์ที่เด็กมีอยู่

นิทานภาพคำกลอน ภาพประกอบสีสันสดใส ผลงานของตุ๊บปอง นักเขียนขวัญใจเด็ก ๆ

• สร้างเสริมลักษะนิสัยที่ดี
• ส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์
• ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม
• ส่งเสริมพัฒนาด้านการแก้ปัญหา

The Misbehaving Tiger liked to tease his friends until they got injured, so they ignored the Misbehaving Tiger. No, speak! No play! The Tiger was so sad that he thought of asking his friends back to play with him.

For pre-school age, one key of learnings is communication and interpersonal skills which should instill children in what is right and wrong such as not bullying others, knowing how to think about the feelings of others. Children want to have friends, but how to communicate or make friends with others to share happiness. This cute book will help tell kids about this problem. Besides, there are implications for adults to talk to children if they are the misbehaving Tiger at the end of the story. It encourages the children to think and express their opinions enjoyably since children can connect the story with their experience.

The rhyming picture book with colorful illustrations is written by Toobpong, the favorite writer of the children.

  • Promote good habits
  • Promote emotional quotient development (EQ)
  • Promote moral quotient development (MQ)
  • Promote adversity quotient (AQ).

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ตุ๊บปอง ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านในเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 30 ปี ผลงานของตุ๊บปองกว่า 100 เล่ม ได้รับรางวัลระดับชาติและได้รับการคัดสรรจากองค์กรต่างๆ ให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กวัย 0-5 ปี และกว่า 20 เล่ม ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ

Toobpong has been working in life quality improvement for 30 years, organizing learning activities and encouraging children and families to read. Over 100 volumes of his work have received national awards. Various organizations have recommended his works as books for children aged 0-5 years, with over 20 versions sold internationally.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts