แผ่นฟ้าที่หายไป / The Missing Sky

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ตะวันกับพันดาว สองพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งสองชอบมองท้องฟ้าแสนสวย มีดวงดาวสกาวเต็มฟ้า วันเวลาผ่านไปเมืองเล็ก ๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว มีแต่ถนนและตึกใหญ่โตสูงเบียดบังท้องฟ้า ฝุ่นคลุ้งจนต้องใส่หน้ากากอนามัย ยามค่ำคืนก็มองแทบจะไม่เห็นดวงดาวอีกแล้ว จนวันหนึ่งพ่อแม่พาตะวันและพันดาว ออกเดินทางไปยังบ้านใหม่ ที่ยังมีท้องฟ้ากว้างให้มองเห็นอีกครั้ง

• ปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• สร้างนิสัยการมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
• เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และสังคม

Tawan and Pan Dao, two siblings, grew up in a small town surrounded by nature. They enjoyed gazing at the beautiful sky. The sky was littered with stars. The tiny village grew rapidly as the days passed. Roads and tall buildings blocked the sky. They had to wear masks because the dust was so thick. At night, the stars were barely visible. Until one day, when their parents took them to their new house, the sky was visible again.

• Develop a conscience for environmental conservation.
• Create a habit of having a public consciousness and dedication to the common good.
• Promote emotional, mind and social development

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น สพฐ.
Outstanding Book Award by OBEC

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี
Honorable Mention Children’s Book Award (age 3-5 years old)

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts