เจ้าเสือจอมกวน / Troubled Tiger

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

“เจ้าเสือ” นิสัยเอะอะมะเทิ่ง เรียกร้องความสนใจด้วยการล้อเลียนผู้อื่น เจอเจ้าหมูก็ล้อว่าพุงย้อย เจอแกะก็ล้อว่าขนหยิก เจอยีราฟก็ล้อว่าขายาว เจอม้าก็ล้อว่าฟันเหยิน เจอกาก็ล้อว่าขนดำ ที่ไหนได้ทั้งหมดที่เจ้าเสือล้อเลียนคนอื่นนั้น ก็เกิดขึ้นกับตัวเอง จนกลายเป็นเสือประหลาด เจ้าเสือตกใจกลัวมาก จะต้องทำอย่างไรจึงจะกลับเป็นร่างปกตินะ

สำหรับเด็กวัยอนุบาล การเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งเด็กพึงได้รับการปลูกฝังว่าอะไรถูกอะไรผิด เช่น ไม่กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น รู้จักคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น เด็กต้องการมีเพื่อน ทว่าจะสื่อสาร จะคบหาเพื่อนอย่างไรจึงจะทำให้เกิดมิตรไมตรี มีความสุขด้วยกัน หนังสือน่ารักๆ เล่มนี้ จะช่วยบอกกล่าวปัญหานี้แก่เด็กๆ ได้อย่างสนุกสนาน เพราะในตอนจบของเรื่อง มีนัยยะให้ผู้ใหญ่ได้พูดคุยกับเด็กๆ ว่า หากเป็นเจ้าเสือจอมแกล้ง จะทำอย่างไร เป็นการชี้ชวนให้เด็กๆ ได้ขบคิด แสดงความคิดเห็น และกระตุ้นให้เด็กสนุก เป็นการเชื่อมโยงนิทานที่ได้อ่านกับประสบการณ์ที่เด็กมีอยู่

นิทานภาพคำกลอน ภาพประกอบสีสันสดใส ผลงานของตุ๊บปอง นักเขียนขวัญใจเด็ก ๆ

• สร้างเสริมลักษะนิสัยที่ดี
• ส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์
• ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม
• ส่งเสริมพัฒนาด้านการแก้ปัญหา

The annoying “Tiger” always sounded loud and needed attention from others by bullying others. He joked that the pig had a big belly when he saw a pig. Seeing a sheep, he joked that its fur was curly. Seeing a giraffe, he joked about its long legs. Seeing the horse, he joked that his teeth were overturned. Seeing the crow, he joked that its hair was black. Finally, all Tiger did, was receive the consequences of his actions. He was becoming as all his words had ever been saying to others. His body was weird that made him shocked. What did he do to return to his average body?

For pre-school age, one key of learnings is communication and interpersonal skills which children should be instilled in what is right and wrong such as not bullying others, knowing how to think about the feelings of others. Children want to have friends, but how to communicate or make friends with others to share happiness. This cute book will help tell kids about this problem. Besides, there are implications for adults to talk to children if they are the misbehaving Tiger at the end of the story. It encourages the children to think and express their opinions enjoyably since children can connect the story with their experience.
The rhyming picture book with colorful illustration is written by Toobpong, the favorite writer of the children.

  • Promote good habits
  • Promote emotional quotient development (EQ)
  • Promote moral quotient development (MQ)
  • Promote adversity quotient (AQ)

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ตุ๊บปอง ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านในเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 30 ปี ผลงานของตุ๊บปองกว่า 100 เล่ม ได้รับรางวัลระดับชาติและได้รับการคัดสรรจากองค์กรต่างๆ ให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กวัย 0-5 ปี และกว่า 20 เล่ม ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ

Toobpong has been working in life quality improvement for 30 years, organizing learning activities and encouraging children and families to read. Over 100 volumes of his work have received national awards. Various organizations have recommended his works as books for children aged 0-5 years, with over 20 versions sold internationally

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts