อาชีพน่ารู้ / Interesting Careers

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย “เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก”
เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน สถานที่สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ

อาชีพน่ารู้

• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
• รู้จักหน้าที่ของอาชีพใกล้ตัวเด็ก
• ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแต่ละอาชีพ
• รู้ว่าอาชีพต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คนและสถานที่รอบตัว
• เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้ริเริ่มค้นหาความสนใจของตนเอง
• สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
• ท้ายเรื่องมีคำถามปลายเปิด ชวนให้เด็กคิดต่อยอด
• คำกลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส

According to the early childhood education curriculum, “Stories about the people and places surrounding children.”

Children should learn about their families, places, communities, and other people closely related to them interacting in daily life with them. Also, they should know and learn about important places, essential days, occupations of people in the community, religions, cultural resources in the community, important symbols of the Thai nation, and compliance with local Thai culture and sources from other local wisdom.

Interesting career:

  • Children learn about interesting careers.
  • Know careers in their community.
  • Recognize the importance and values of each career.
  • Know how careers are related to people and places surrounding them.
  • Enhance children to have inspiration for finding their own interests/
  • Suitable for children aged 3 to 6 years.
  • At the end of the story, there are open-ended questions to encourage children to think further.
  • Easy-to-read and understandable poems with lovely and colorful illustrations.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มนฤดี ทองกลอย ชื่อเล่น ฟาง หัวหน้าบรรณาธิการ กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ ผู้แต่งนิทานชุด กุ๋งกิ๋ง

Monrudee Thongkloy, nicknamed Fang, is the editor-in-chief of Happy Kids Publishing Office and the author of the story Kung King.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts