อาหารดีมีประโยชน์ / Good Food Is Useful

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย “เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก”

เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคราพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม

อาหารดีมีประโยชน์
• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
• รู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่
• การดื่มน้ำสะอาดให้พียงพอในแต่ละวันเพื่อให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้เป็นปกติ
• อาหารช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
• สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
• ท้ายเรื่องมีคำถามปลายเปิด ชวนให้เด็กคิดต่อยอด
• คำกลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส

Things that should be learned according to the curriculum of early childhood education, “The Story of Self.”
Children should learn about their names, surnames, appearance, organs, and how to take care of keeping their bodies clean and healthy – eating healthy food, keeping themselves and others safe, knowing their family’s background and theirs, being a good member of the family and school, respecting the rights of self and others, knowing how to express one’s own opinion and listen to the views of others, managing self-direction, playing and doing things on your own or with others, having self-awareness and self-esteem, having a reflection of perceptions, emotions, and feelings of one’s own and others, expressing emotions and feelings appropriately, and presenting good manners, morality, ethics.

Good food is helpful.
• Children learn about themselves.
• Know how to eat healthy food from all five food groups.
• Drink enough clean water each day for the body’s functioning systems.
• Food helps children be healthy and grow up.
• Suitable for children aged 3 to 6 years.
• At the end of the story, open-ended questions encourage children to think further.
• Easy-to-read and understandable poems with lovely and colorful illustrations

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มนฤดี ทองกลอย ชื่อเล่น ฟาง หัวหน้าบรรณาธิการ กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ ผู้แต่งนิทานชุด กุ๋งกิ๋ง

Monrudee Thongkloy, nicknamed Fang, is the editor-in-chief of Happy Kids Publishing Office and the author of the story Kung King.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the 4 virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts