ลูกลิงเล่นซ่อนหา / The Baby Monkey Playing Hide & Seek

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ลูกลิงและเพื่อน ๆ ชวนกันมาเล่น ลูกงูก็มาเล่นด้วย แต่งูไม่มีขา เลยเล่นกระต่ายขาเดียวไม่ได้ และไม่มีมือ เลยเล่นตบแผละไม่ได้ ลูกงูเศร้าใจจนอยากกลับบ้าน แต่เพื่อน ๆ รั้งไว้ ลูกลิงคิดออกแล้วว่าจะเล่นอะไรดีที่ลูกงูเล่นด้วยได้ จึงชวนเพื่อน ๆ มาเล่นซ่อนหากันเถอะ

หนังสือเรื่องนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นคำคล้องจอง เพื่อมุ่งเน้นให้การอ่านเกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบของภาษาที่เน้นเสียงและจังหวะของคำ คล้ายภาษาดนตรี คำบางคำจึงเขียนให้ออกเสียงใกล้เคียงกับเสียงพูด เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่านิทานและอ่านหนังสืออย่างมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเสียงวรรณยุกต์ได้อีกด้วย

• ส่งเสริมทักษะทางสังคม การปรับตัวและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
• เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
• ฝึกไหวพริบ แก้ไขปัญหา เรียนรู้ผ่านการเล่น
• คำกลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส

The baby monkey and his friends play together. The baby snake also came to play, but because he didn’t have legs, he couldn’t play the single-leg rabbit game, and because he didn’t have hands, he couldn’t play patty cake. Baby Snake was so sad and wanted to go home. But his friends held him back. Baby monkey had figured out the game that baby snake could participate in, so he invited everyone to play hide and seek.
This book was written in the form of a rhyme. To focus on making reading more enjoyable with language patterns that emphasize the sounds and rhythms of words to mimic a musical language. To enhance the lively enjoyment of storytelling and reading books, some words are written to sound like the spoken word. This is also an alternative way to promote the learning of tonal sounds.

• To promote social skills, to adapt and interact with others
• Understand and accept individual differences.
• Practice tact, solve problems and learn through playing.
• Easy-to-read and understandable poems with lovely and colorful illustrations

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ตุ๊บปอง ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านในเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 30 ปี ผลงานของตุ๊บปองกว่า 100 เล่ม ได้รับรางวัลระดับชาติและได้รับการคัดสรรจากองค์กรต่างๆ ให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กวัย 0-5 ปี และกว่า 20 เล่ม ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ

Toobpong has been working in life quality improvement for 30 years, organizing learning activities and encouraging children and families to read. Over 100 volumes of his work have received national awards. Various organizations have recommended his works as books for children aged 0-5 years, with over 20 versions sold internationally.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts