ตูมตาม น้องร้องทำไม / Toom Tam: Why are you crying ?

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ทารกสื่อสารความไม่พอใจหรือไม่สบายตัวผ่านการร้องไห้เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามการร้องไห้ประกอบกับท่าทางอื่นๆ ของทารกอาจบอกคร่าวๆ ได้ว่าทารกร้องได้เพราะอะไร และหากพ่อแม่ หรือพี่คนโต สามารถแก้ไขความไม่สบายนั้นๆ ได้ก็จะทำให้ทารกกลับมาน่ารักดังเดิม นิทานเรื่องนี้สอดแทรกความเป็นจริงเกี่ยวกับทารกให้พี่คนโตได้รับรู้ว่าทารกจะร้องไห้ และช่วยกระตุ้นให้พี่คนโตช่วยหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหา เพื่อลดความเครียดหรือความรำคาญต่อเสียงร้องแล้วเปลี่ยนเป็นความกระตือรือร้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาแทน

Babies cry to express their dissatisfaction or discomfort. However, the infant’s crying, together with other gestures, may explain why the baby is crying. And if their parents or older siblings find out about it and fix it, the baby will return to being as cute as before. This book exposes the truth about newborns so that the older siblings can predict when they will cry and encourages them to help find causes and solutions to decrease the stress or annoyance of the crying and change it into a desire for answers.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal  

หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

อื่น ๆ / Other

Baansitao บ้านสีเทา

ชื่อ / NAME ชวัลนุช เมฆกระจาย
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บ้านสีเทา
Baansitao
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่117-119 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Kled Thai Co.,Ltd. Head Office
117-119 Fueng Nakhon Road, Wat Ratchabophit Subdistrict, Phra Nakhon District, Bangkok 10200
โทรศัพท์ / TEL 091 059 3630
อีเมล / EMAIL baansitao@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK BaanSiTao
ETC
View Author posts