ความรักของแม่ค้างคาว / The Mommy Bat’s Love

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

แม่ค้างคาวผู้โดดเดี่ยวพบลูกเจี๊ยบตัวน้อย ที่หลงทางกลับบ้านไม่ถูก แม่ค้างคาวจะพาลูกเจี๊ยบกลับบ้านสำเร็จหรือไม่กันนะ

ความรักของแม่ค้างคาว เป็นนิทานคำคล้องจองที่บอกเล่าเรื่องราวของแม่ค้างคาวตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่กับฝูงค้างคาวฝูงใหญ่ แต่กลับรู้สึกเหงาหงอยและโดดเดี่ยว เพราะไม่มีลูกอยู่ข้างกาย วันหนึ่งแม่ค้างคาวเผลอนอนหลับไปหลังจากออกหากินตามปกติ แต่กลับต้องตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงร้องของลูกไก่ที่พลัดหลงเข้ามาในป่า เพราะหนีหมาป่าที่แอบเข้าเล้าไก่ที่ตนอาศัยอยู่กับพ่อไก่และแม่ไก่ ลูกไก่หาทางกลับบ้านไม่ถูก จึงขอร้องให้แม่ค้างคาวช่วยพาตนกลับบ้าน

A lonely Mommy Bat met a lost Little Chick who could not find its way home. Would the Mommy Bat bring the Little Chick home successfully or not?

The Mommy Bat’s Love is a rhyming picture book telling the story of a Mommy Bat living with a large swarm of bats but alone and lonely because she didn’t have a baby. One day, the Mommy Bat fell asleep after she was out to find food as usual. But she had to wake up when she heard the Little Chick’s crying lost in the jungle because it escaped foxes invading its home. The Little Chick lost, so I asked the Mommy Bat to take it home

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ชาตรี  แสงพุฒ นามปากกา หิ่งห้อยในป่า ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการอ่านในเด็ก ครอบครัว  และชุมชน มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

Chatree Saengput, his pen name is Hing Hoy Nai Pa (fireflies in the forest) and is Head of Reading Promotion for Children, Families and Communities, Children’s Book Foundation

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Prapakarn Education Co., Ltd.

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น
Prapakarn Education
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER บริษัทประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 ด้วยความคิดริเริ่มของคณะผู้บริหารบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ที่ต้องการให้ลูกตัวน้อยได้สนุกกับการอ่านหนังสือดี ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ได้สมวัย เพื่อวางรากฐานการรักการอ่านและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระของเด็กๆ ให้มีความฉลาดในการเรียนรู้ และฉลาดคิดไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด ส่องประกายความคิด ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น
Prapakarn Education Co., Ltd. was founded in 2006 by the Board of Directors of Watana Phanit Publishing Co., Ltd. They wanted children to enjoy reading good books in new ways to meet their needs and be suitable for their age-appropriate learning development. This builds the foundation for a love of reading and promotes freedom of children’s intellectual, emotional, and creative development. Those make children smart to learn and think under Prapakarn Education’s motto: Enlightening your Wisdom.
โทรศัพท์ / TEL 02 222 9394
อีเมล / EMAIL sukontatoon@gmail.com
WEBSITE www.prapakarn.co.th
FACEBOOK prapakarn.publishing
ETC
View Author posts