ป๋องแป๋งรักโลก / Pong Pang Loves the Earth

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เรื่องของเด็กชายป๋องแป๋งที่พยายามช่วยลดปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ถุงผ้า ถือปิ่นโต ไปตลาดด้วยจักรยาน เป็นต้น ปิดแอร์ ปิดน้ำ ปิดไฟเมื่อเลิกใช้ ในท้ายเล่มมีเกร็ดความรู้สำหรับพ่อแม่ในการสอนลูกให้รู้จักการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยโลก

นิทานภาพคำกลอน ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้รู้จักนำขยะในครัวเรือนเศษอาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ มาหมักทำปุ๋ย ช่วยลดปริมาณขยะเปียกที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์

The story of a boy, Pong Pang, who tried to reduce waste in the environment by using cloth bags, carrying lunch boxes, going to the market by bicycle, etc. He turned off the air conditioner, turned off the water, and turned off the lights when not in use. At the end of the book, there are tips for parents to teach their children how to save energy to save the world.

The poem picture book cultivates environmental awareness in children to know how to use household waste, food scraps, leaves, and fruit peels to compost to make fertilizer, helping to reduce the amount of wet garbage that smells rotten and becomes an effective organic fertilizer.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มีผลงานนิทานมากมาย เช่น ชุดนิทานป๋องแป๋ง, ชุดคุณแม่สองขาชวนเล่นกับลูก, หัวใจแปลงร่าง, ผ้าของพ่อ ฯลฯ

Songkha has written many picture books such as Pong Pang Series, Mommy Songkha Plays with Kids Series, My Brother Has Autism, Dad’s Fabric, etc.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts