น้ำตาทะเล / The Sea’s Tear

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ลูกเต่ามะเฟืองฟักออกจากไข่ เดินลงไปในทะเล ทะเลต้อนรับลูกเต่าตัวน้อยอย่างยินดี เพื่อน ๆ สัตว์ในทะเลต่างก็ยินดี แต่ในทะเลเริ่มมีขยะมากมายเพราะผู้คนทิ้งขยะลงในทะเล ทะเลพยายามพัดขยะคืนฝั่ง แต่ก็ไม่หมดกระทั่งวันหนึ่งเต่าน้อยติดอยู่ในถุงขาวใส ออกจากถุงไม่ได้ ทะเลจึงช่วยพาเต่าน้อยลงทะเล เพื่อนสัตว์แต่ละตัวช่วยกันทำลายถุงพลาสติกอย่างยากลำบาก แล้วในที่สุดเต่าน้อยก็หลุดออกจากถุงพลาสติกได้และว่ายลึกลงสู่ใต้ทะเล

• ปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• สร้างนิสัยการมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
• เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และสังคม

The baby carambola turtle hatched from its egg and made its way into the water. The sea greeted the young turtle with happiness, as did his fellow aquatic animals. However, there is a lot of garbage in the water that humans have thrown. The water attempted to blow the trash back to its shore, but it did not. Until one day, when the baby turtle became trapped in a white plastic bag and couldn’t get out. As a result, the water helped bring a baby turtle to the sea. The aquatic creatures had a difficult time breaking the plastic bag. Finally, the little turtle could escape and swim deep into the water.

• Develop a conscience for environmental conservation.
• Create a habit of having a public consciousness and dedication to the common good.
• Promote emotional, mental, and social development.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ปรีดา ปัญญาจันทร์ เป็นนักเขียนและนักวาดภาพประกอบที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับหนังสือเด็กมากมาย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาวรรณกรรมเด็กในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นวิทยากรอบรมครู สร้างสื่อการสอนด้วยศิลปะ

Preeda Punyachand is an award-winning author and illustrator of numerous children’s books. He is currently a particular instructor teaching children’s literature in many universities and is a lecturer for a teaching training course. He uses art to produce instructional materials.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts