ประภาคารกับหิ่งห้อยตัวน้อย / Lighthouse and Little Fireflies

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ประภาคารคอยส่องแสงนำทางและเป็นที่พักพิงให้หิ่งห้อยน้อยและสัตว์มากมาย คืนหนึ่งแสงไฟประภาคารดับไป หิ่งห้อยน้อยและเหล่าสัตว์พร้อมช่วยกันทำให้ประภาคารส่องแสงอีกครั้ง

The Lighthouse was guidance and a shelter for tiny fireflies and other animals. One night, the Lighthouse was off, so tiny fireflies and animals together helped to make the Lighthouse light up again.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ชาตรี  แสงพุฒ นามปากกา หิ่งห้อยในป่า ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการอ่านในเด็ก ครอบครัว  และชุมชน มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

Chatree Saengput, his pen name is Hing Hoy Nai Pa (fireflies in the forest) and Head of Reading Promotion for Children, Families and Communities, Children’s Book Foundation.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Prapakarn Education Co., Ltd.

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น
Prapakarn Education
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER บริษัทประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 ด้วยความคิดริเริ่มของคณะผู้บริหารบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ที่ต้องการให้ลูกตัวน้อยได้สนุกกับการอ่านหนังสือดี ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ได้สมวัย เพื่อวางรากฐานการรักการอ่านและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระของเด็กๆ ให้มีความฉลาดในการเรียนรู้ และฉลาดคิดไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด ส่องประกายความคิด ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น
Prapakarn Education Co., Ltd. was founded in 2006 by the Board of Directors of Watana Phanit Publishing Co., Ltd. They wanted children to enjoy reading good books in new ways to meet their needs and be suitable for their age-appropriate learning development. This builds the foundation for a love of reading and promotes freedom of children’s intellectual, emotional, and creative development. Those make children smart to learn and think under Prapakarn Education’s motto: Enlightening your Wisdom.
โทรศัพท์ / TEL 02 222 9394
อีเมล / EMAIL sukontatoon@gmail.com
WEBSITE www.prapakarn.co.th
FACEBOOK prapakarn.publishing
ETC
View Author posts