ฮะเก๋ายิ้มแฉ่ง ชวนมาแปรงฟัน / Smiling Hakao, Let’s Brush Teeth

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เรื่องราวของฮะเก๋าที่เวลามีความสุข ฮะเก๋าจะยิ้มแฉ่ง มาสนุกกับนิทานและแปรงฟันไปกับฮะเก๋ากันเถอะเด็ก ๆ จะได้สนุกกับนิทาน เรียนรู้กิจวัตรประจำวัน “แปรงฟัน” และสร้างสรรค์จินตนาการไปพร้อมกับฮะเก๋ายิ้มแฉ่ง ชวนมาแปรงฟัน เมื่ออ่านจบ พลิกกับมาหน้าปก และอ่านวนซ้ำไปได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันจบ และยังใช้ภาพประกอบจากผ้าสักหลาดลายปักสีสันสดใส

The story of Hakao, who had a big smile when he was happy. Let’s have fun with a picture book and brushing teeth with Hakao. Children will have fun with the story and learn how to do the daily activity – “brushing teeth.” They create their imagination with Hakao for brushing their teeth. When I finished reading, I flipped over to the front cover and read it repeatedly, never-ending, and also using illustrations from colorful embroidered flannel

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Prapakarn Education Co., Ltd.

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น
Prapakarn Education
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER บริษัทประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 ด้วยความคิดริเริ่มของคณะผู้บริหารบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ที่ต้องการให้ลูกตัวน้อยได้สนุกกับการอ่านหนังสือดี ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ได้สมวัย เพื่อวางรากฐานการรักการอ่านและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระของเด็กๆ ให้มีความฉลาดในการเรียนรู้ และฉลาดคิดไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด ส่องประกายความคิด ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น
Prapakarn Education Co., Ltd. was founded in 2006 by the Board of Directors of Watana Phanit Publishing Co., Ltd. They wanted children to enjoy reading good books in new ways to meet their needs and be suitable for their age-appropriate learning development. This builds the foundation for a love of reading and promotes freedom of children’s intellectual, emotional, and creative development. Those make children smart to learn and think under Prapakarn Education’s motto: Enlightening your Wisdom.
โทรศัพท์ / TEL 02 222 9394
อีเมล / EMAIL sukontatoon@gmail.com
WEBSITE www.prapakarn.co.th
FACEBOOK prapakarn.publishing
ETC
View Author posts