ฝายคือชีวิต / Weir is a Life

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ผืนแผ่นดินที่แห้งแล้ง กำลังมีสายฝนโปรยปราย น้ำเริ่มรวมเป็นแอ่งไหลไปตามร่องน้ำ เด็ก ๆ เล่นเรือใบไม้ปล่อยให้เรือลอยไปตามสายน้ำ ลอยผ่านเหล่าอาสาที่กำลังดับไฟป่า ลอยผ่านผู้คนที่กำลังทำฝาย เด็ก ๆ ยกเรือใบไม้ข้ามไป ระหว่างทางมีฝายเล็ก ฝายใหญ่ พื้นดินรอบ ๆ เริ่มชุ่มชื้น มีต้นไม้มากมาย เด็ก ๆ เห็นธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเมื่อมีสายน้ำ มีฝาย ที่คืนชีวิต คืนป่ากลับมาอีกครั้ง

• ปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• สร้างนิสัยการมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
• เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และสังคม

The land that had once dried was now wet. Water began to flow through the channel. The kids made leaf boats and let them float down the creek. They floated by the volunteers extinguishing forest fires and the people building weirs. The children lifted across the sailboats. There were small and big weirs along the path, and the land surrounding them became moist. There were lots of trees. Children witnessed nature altering as a result of the water. Some weirs restored life and the forest.

• Develop a conscience for environmental conservation.
• Create a habit of having a public consciousness and dedication to the common good.
• Promote emotional, mind and social development

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ปรีดา ปัญญาจันทร์ เป็นนักเขียนและนักวาดภาพประกอบที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับหนังสือเด็กมากมาย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาวรรณกรรมเด็กในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นวิทยากรอบรมครู สร้างสื่อการสอนด้วยศิลปะ

Preeda Punyachand is an award-winning author and illustrator of numerous children’s books. He is currently a particular instructor teaching children’s literature in many universities and a lecturer for the teaching training course. He uses art to produce instructional materials.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts