หนูรู้จักพอเพียง / I Know Sufficiency

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

วันหนึ่ง หนูเอมถามคุณพ่อว่า “คุณพ่อเอาเงินมาจากไหนเหรอ” คุณพ่อตอบว่าที่ครอบครัวเรามีเงิน เพราะคุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงานนอกบ้านอย่างเหนื่อยยาก แล้วเลยสอนให้หนูอิ่มหนูเอมรู้คุณค่าของเงิน

One day, Noo Aim asked he dad that “Where did you get the money from?” Dad replied that’s because parents did work with hardship. Then he taught Noo Im and Nu Aim to know the value of money.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

สุดธิดา นักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก ที่เน้นการสอนสาระให้เป็นเรื่องน่าสนุก

Sudthida Piansaisueb is a children’s picture book’s illustrator and writer who focuses on  contents of the edutainment.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

SE-EDUCATION PCL

ชื่อ / NAME จุรีพร สมศาสตร์
JUREEPORN SOMSART
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
SE-EDUCATION PCL
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ซีเอ็ดยูเคชั่น หรือ “ซีเอ็ด” ก่อตั้งเมื่อ 46 ปีที่แล้ว (2517) โดยกลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะดำเนินธุรกิจที่ช่วยให้การเรียนรู้และการศึกษาของไทยดีขึ้น ซีเอ็ดผลิตหนังสือหลากหลายแนว โดยเน้นหนังสือในหมวด nonfiction และบันเทิงควบคู่กับสาระความรู้ 

SE-Education or “SE-ED” was founded 46 years ago (1974) by a group of engineering students, with passion to operate a business that facilitates the learning and education of Thai people. We offer a wide range of publications especially nonfiction and edutainment books.

โทรศัพท์ / TEL 02 826 8574
อีเมล / EMAIL jureeporn@se-ed.com
WEBSITE se-ed.com/
FACEBOOK seedpublishinghouse
ETC
View Author posts