ตุ๊ต๊ะมีจิตสาธารณะจังนะ / Tuta Is Civic Minded

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

การปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะในเด็ก เป็นสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู ควรพึงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้นำให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสาธารณะ รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก ๆ รู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนร่วม

หนังสือ “ตุ๊ต๊ะมีจิตสาธารณะจังนะ” เล่มนี้ จะช่วยสอนให้เด็ก ๆ รู้จักประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ทั้งการกวาดถนน ทิ้งขยะให้ถูกประเภท ปลูกต้นไม้ มีระเบียบวินัย รู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่จะนำพาให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้น “พวกเรามาเป็นเด็กดี มีจิตสาธารณะไปพร้อม ๆ กับตุ๊ต๊ะกันเถอะ”

Inculcating the value of the public mind in children is responsible to parents, guardians, and teachers. They must be a role model for children and lead children accountable to themselves, communities, and the public. Also, instill awareness among children about self-sacrifice, collaborative effort, and cooperation in making social contributions and participation.

This multi-lingual picture book – Thai, English, Chinese titled “Tuta Is Civic Minded!”, will teach children how to conduct themselves to benefit themselves and their society as a whole. Such as sweeping the road, disposing of rubbish properly, planting trees, being disciplined, and knowing the ways to share with others. These basic ethics will lead children to grow up as quality adults. Let’s have a public mind with Tuta.”

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Thongkasem Publishing สำนักพิมพ์ทองเกษม

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์ทองเกษม
THONGKASEM
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์ทองเกษม บ่มเพาะปัญญา พัฒนาพลังแห่งความคิด มุ่งมั่นผลิตสื่อการศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวัฒนธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาของตะวันออก พร้อมกับสุนทรียภาพอันเบิกบาน ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา
Thongkasem Publishing House aims to cultivate wisdom, develop the power of thought, be committed to producing educational materials, and distribute knowledge of culture, ethics, and understanding of the East and joyful aesthetics for making Thai society a wisdom society.
โทรศัพท์ / TEL 0 2648 8000
อีเมล / EMAIL editor@thongkasem.com
WEBSITE www.thongkasem.com
FACEBOOK Thongkasem
ETC
View Author posts