ตุ๊ต๊ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จังนะ / Tuta Is a Generous Boy!

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

พบกับนิทานสามภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน เรื่อง “ตุ๊ต๊ะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จังนะ” เล่มนี้ ที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้เรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปกับ “ตุ๊ต๊ะ” แล “จีจี้” เมื่อคุณพ่อคุณแม่จัดงานปีใหม่ที่บ้านและมีเพื่อนบ้านมาร่วมเฉลิมฉลองกัน นอกจากความสนุกสนานครื้นเครงแล้ว ยังมีเหตุการณ์น่ารัก ๆ ที่สอนให้ตุ๊ต๊ะรู้จักเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นด้วยนะ เรามาสร้างนิสัยเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ พร้อม ๆ กับตุ๊ต๊ะกันเถอะ!

This multi-lingual picture book – Thai, English, Chinese titled “Tuta Is a Generous Boy!”, will take children to learn about generosity with characters of “Tuta” and “Jijee.” When their parents held a New Year’s party at home and invited neighbors to co-celebrate the festival, that was fantastic fun. Moreover, the best moment taught Tuta to be a generous boy. Let’s build a habit of generosity together with Tuta!

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Thongkasem Publishing สำนักพิมพ์ทองเกษม

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์ทองเกษม
THONGKASEM
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์ทองเกษม บ่มเพาะปัญญา พัฒนาพลังแห่งความคิด มุ่งมั่นผลิตสื่อการศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวัฒนธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาของตะวันออก พร้อมกับสุนทรียภาพอันเบิกบาน ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา
Thongkasem Publishing House aims to cultivate wisdom, develop the power of thought, be committed to producing educational materials, and distribute knowledge of culture, ethics, and understanding of the East and joyful aesthetics for making Thai society a wisdom society.
โทรศัพท์ / TEL 0 2648 8000
อีเมล / EMAIL editor@thongkasem.com
WEBSITE www.thongkasem.com
FACEBOOK Thongkasem
ETC
View Author posts