ของเล่นรอบตัวหนู / The Toys Around Me

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย “สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก”
เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยี และการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน อย่างประหยัด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นใกล้ตัว
• ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น
• รู้จักการเล่นอย่างถูกวิธี เล่นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเล่นเสร็จต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
• การเล่น คือ การเรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้าน
• สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
• ท้ายเรื่องมีคำถามปลายเปิด ชวนให้เด็กคิดต่อยอด
• คำกลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส

According to the early childhood education curriculum, “Things around the children.”
Children should learn how to use language to communicate in daily life. Basic knowledge of the use of books and letters, recognizing names, characteristics, colors, textures, sizes, shapes, volumes, weights, counts, components, changes and relationships of things around them, time, money, benefits, uses, and selection of appliances, vehicles, transportation, technologies, and communications are used in daily life in an economical, safe and environmentally friendly manner.

• Children learn about toys around them.
• The Advantages of Playing
• Understand how to play correctly and cautiously to ensure safety. When the game is finished, it must be kept in order.
• Play is learning, helping to develop all-around skills.
• Suitable for children aged 3 to 6 years.
• At the end of the story, there are open-ended questions to encourage children to think further.
• Easy-to-read and understandable poems with lovely and colorful illustrations

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มนฤดี ทองกลอย ชื่อเล่น ฟาง หัวหน้าบรรณาธิการ กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ ผู้แต่งนิทานชุด กุ๋งกิ๋ง

Monrudee Thongkloy, nicknamed Fang, is the editor-in-chief of Happy Kids Publishing Office and the author of the story Kung King.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts