ขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจ / Sorry! I Didn’t Mean to

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

บรรยากาศหลังฝนตกแสนชุ่มฉ่ำ แม่เป็ดพาเหล่าลูกเป็นน้อยออกไปเดินเล่น แต่แล้วลูกเป็นทั้งหลายไม่ทันระวัง เผลอ ทำบางอย่างผิดพลั้งไป ทั้งหมดจะช่วยกันแก้ไขสถานการณ์อย่างไร เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้น และเมื่อทำผิดพลั้ง คำขอโทษ ด้วยความไม่ตั้งใจ จึงนำพามาซึ่งความรู้สึกดี ๆ ให้กับทุกคน

After raining, the atmosphere was so refreshing. Mommy Duckie took her ducklings to a walk. However, her kids were not careful, and they made a mistake. How did all of them fix the situation? Also, when they did mistakes, saying “sorry” to others would make everyone better because they didn’t mean to make the mistake.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts