ภูผากับเงินมหัศจรรย์ / Pupa with Magic Money

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานสองภาษาไทย-อังกฤษ เรื่อง ภูผากับเงินมหัศจรรย์ : Pupa with Magic Money

นิทานเสริมสร้างคุณลักษณะให้กับเด็ก ๆ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเรื่องราวของภูผาเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของแม่มีชีวิต ชักชวนให้ภูผาต้องคิดตัดสินใจ ว่าจะซื้อของเล่นราคาแพงดีไหม แต่น้ำตาของแม่ก็ทำให้ภูผาคิดได้ และรู้จักใช้เงินอย่างพอเพียง

นิทานถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และเสริมสร้างทักษะการอ่านไปพร้อมกับส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว

This Thai-English bilingual picture book: Pupa with Magic Money, helps children enhance their good habits and learn how to live by using the Sufficiency Economy Philosophy through the story of Pupa and the money in his mother’s pocket. Pupa had to decide whether he would buy an expensive toy? However, his mother’s tears made Pupa conscious about using money.

The storytelling is so conveyed and rhetoric that it invites children to read. With four-color illustrations and cute characters, children like to follow it with enjoyment and fun. Besides, it promotes reading skills and enhances family bonds.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts