โจรสลัดกับลูกสมุนเป็ดยาง-1

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานปลูกฝังสุขนิสัยให้กับเด็ก เน้นมิติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว สื่อสารความรักผ่านวิถีชีวิตประจำวัน เมื่อป๊อปโปชอบเล่นน้ำแต่ไม่รู้วิธีอาบน้ำให้สะอาด แม่จึงชวนป๊อปโปและลูกสมุนเป็ดยาง เล่นเป็นโจรสลัดผจญภัยไปด้วยกัน เพื่อให้ป๊อปโปเรียนรู้การอาบน้ำอย่างสนุกสนานและถูกวิธี

Little Pirate and Ducky Buddy is one book of the “I Love Mum Series” presents the great love of “mother” who takes care of everything involved with their children including food, taking a bath, going to bed, etc. This book focuses on training kids to learn to bathe in a fun and correct way through mum’s activities inviting Poppo and his buddy to make play roles as a little pirate and Ducky buddy.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

เกวลิน ชุ่มช่างทอง จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นบรรณาธิการและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดหนังสือจากเวทีต่างๆ มากมาย

Kewalin graduated from Srinakharinwirot University with a Bachelor of Arts degree majoring in Children’s Literature.
She now works as an editor and writer, conveying a sense of fun and happiness in her storybooks. After creating a lot of fun storybooks, she has won many awards from various contests.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

Malaysia
English & Chinese
2019

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือคัดสรรโครงการMy Moral คุณธรรมในวิถีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Selected Book Award My Moral in New Normal 2021 from Moral Center and PUBAT

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ส่งเสริมคุณธรรมเรื่องจิตอาสา
Promote moral – public mind

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts